نکته۲...

و باز هم چند نکته:

اندوه و نفس همراه یکدیگرند هر چه شدت نفس در ما بیشتر باشداین احتمال که با کوچکترین واقعه به اندوه دچار شویم بیشتر می شود.

1 هر روز صبح که از خواب بیدار می شوید به قطعه ای ازمتون مقدس بیندیشید و ان را چند بار تکرار کنید چند دقیقه ای خود را از زندگی و کار جدا کنید تجسم کنید که این قطعه مقدس در وجودتان نفوذ کرده است

2 هنگام رویارویی با مصائب دستپاچه نشوید . بلکه قلب خود را به "او" بسپارید

3 تمامی افکار شهوت . نفرت و حرص را از خود بزدایید

دویدن از پی خوشی و قدرت چون لیسیدن عسلی بر لبه شمشیر دولبه است

/ 0 نظر / 8 بازدید